Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 13 juni 2018. Algemene Voorwaarden VolKoren.tv, gevestigd aan Buurserstraat 244 B, 7544RG, te Enschede, ingeschreven als handelsnaam bij de KvK onder nummer 08143058.
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. VolKoren.tv: VolKoren.tv, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08143058. Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die VolKoren.tv voor of ten behoeve van Abonnee heeft verricht. Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de Service met Abonnee is overeengekomen. Service: De overeenkomst van Service tot dienstverlening. Lid: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en Abonnement heeft afgesloten of gaat afsluiten. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen VolKoren.tv en Abonnee.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen VolKoren.tv en Abonnee, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VolKoren.tv, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Abonnee wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden VolKoren.tv en Abonnee in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met VolKoren.tv zijn overeengekomen.
Artikel 3 Service Aanbod en offertes
1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van VolKoren.tv zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen. 3. VolKoren.tv kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien Abonnee, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is VolKoren.tv daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VolKoren.tv anders aangeeft. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VolKoren.tv niet tot het verrichten van een gedeelte van de Service tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
Artikel 4 Totstandkoming abonnement en proefperiode
1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door Abonnee van de aanbieding en/of offerte van VolKoren.tv. 2. Het is slechts toegestaan om een abonnement af te sluiten indien de Abonnee volgens de wet wordt aangemerkt als meerderjarig. 3. De Abonnee heeft de mogelijkheid om voor twee weken een proefabonnement af te sluiten. Dit kan de Abonnee aangeven tijdens het registratieproces. 4. Het proefabonnement is gratis. Bij aanmelding worden er eenmalige kosten in rekening gebracht van € 0,01 zodat de betalingsgegevens bekend zijn bij VolKoren.tv.
Artikel 5 Duur, omzetting en opzegging abonnement
1. Het proefabonnement van de Abonnee wordt na het aflopen van het proefabonnement van rechtswege verlengt en omgezet in een betaald abonnement voor onbepaalde tijd. 2. Alvorens VolKoren.tv het abonnement verlengt, zal VolKoren.tv aan de Abonnee uitdrukkelijk vermelden dat het abonnement voor onbepaalde tijd wordt verlengd. 3. De Abonnee kan het abonnement te allen tijde per direct opzeggen. In geval van opzegging loopt het abonnement door tot het einde van de maand. Ingeval van opzegging vindt er geen compensatie en/of verrekening plaats.
Artikel 6 Blokkeren en/of beëindigen abonnement
1. VolKoren.tv behoudt het recht om het abonnement te kunnen blokkeren als de betaling uitblijft. 2. Het abonnement en bijbehorende account wordt in ieder geval geblokkeerd of verwijderd wanneer de content en informatie die wordt aangeboden via het platform onrechtmatig verspreid, gedupliceerd, gearchiveerd of te koop aangeboden wordt. Daarnaast is het niet toegestaan om de content bescherming van VolKoren.tv op welke wijze dan ook te omzeilen. Indien dit het geval is zal per direct het account opgeheven worden.
Artikel 7 Wijziging Service
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt VolKoren.tv Abonnee hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. 2. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal VolKoren.tv daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal VolKoren.tv proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. 3. VolKoren.tv zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan VolKoren.tv kunnen worden toegerekend. 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Abonnee en VolKoren.tv zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
Artikel 8 Uitvoering Service
1. De Service van VolKoren.tv is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik en is niet bestemd voor commerciële doeleinden, tenzij er sprake is van een VIP-Koor account zoals beschreven op www.volkoren.tv/word-abonnee. 2. Er wordt op geen enkele wijze een eigendomsrecht overgedragen op de Abonnee. De Abonnee verkrijgt slechts een gebruiksrecht voortvloeiend uit zijn/haar abonnement. 3. VolKoren.tv heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 4. Abonnee verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan Abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan VolKoren.tv. 5. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft VolKoren.tv het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van Abonnee. 6. Het abonnement bevat automatisch een testfunctie. De Abonnee kan ervoor kiezen om zich af te melden voor de testfunctie via ‘mijn account’ en ‘testdeelname’ wijzigen.
Artikel 9 Honorarium
1. Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW, transactiekosten, eventuele kosten die voortvloeien uit het gebruik van de service en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 2. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van VolKoren.tv. 3. Van alle bijkomende kosten zal VolKoren.tv tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Abonnee opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door Abonnee kunnen worden berekend.
Artikel 10 Wijziging honorarium
1. Indien VolKoren.tv bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is VolKoren.tv gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. 2. Indien VolKoren.tv het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij Abonnee hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan Abonnee de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VolKoren.tv rustende verplichting ingevolge de wet; de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; VolKoren.tv alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht. 4. Abonnee heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht. 5. VolKoren.tv zal Abonnee in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. VolKoren.tv zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.
Artikel 11 Betaling
1. Betaling vindt plaats door middel van een maandelijkse automatische incasso op een door VolKoren.tv aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. 2. Betaling op basis van factuur achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door VolKoren.tv aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. 3. Abonnee is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 4. VolKoren.tv is gerechtigd de in de voorliggende periode geleverde service aan Abonnee te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats. 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 6. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Abonnee, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Abonnee is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van VolKoren.tv en de verplichtingen van Abonnee jegens VolKoren.tv onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Indien de Abonnee een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft VolKoren.tv het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is VolKoren.tv bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is VolKoren.tv bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: na het sluiten van de Overeenkomst VolKoren.tv omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Abonnee zijn betalingsverplichting niet zal nakomen; de Abonnee een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft; de Abonnee in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom. 2. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van VolKoren.tv op de Abonnee onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 13 Overmacht
1. Een tekortkoming kan niet aan VolKoren.tv of Abonnee worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VolKoren.tv geen invloed kan uitoefenen en waardoor VolKoren.tv niet in staat is de verplichtingen na te komen. 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoer belemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door VolKoren.tv in redelijkheid niet van Abonnee mag worden verlangd.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. De uitvoering van de Service geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van Abonnee. VolKoren.tv is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van VolKoren.tv. 2. VolKoren.tv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van Abonnee. 3. VolKoren.tv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VolKoren.tv is uitgegaan van door Abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VolKoren.tv kenbaar behoorde te zijn. 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VolKoren.tv of zijn leidinggevende ondergeschikten. 5. Indien VolKoren.tv aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VolKoren.tv beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door VolKoren.tv aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat VolKoren.tv overeenkomstig de verzekering draagt. 6. Abonnee dient de schade waarvoor VolKoren.tv aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan VolKoren.tv te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens VolKoren.tv vervalt binnen één jaar nadat Abonnee bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
Artikel 15 Vrijwaring
1. Abonnee vrijwaart VolKoren.tv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Abonnee toerekenbaar is. 2. Indien VolKoren.tv uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Abonnee gehouden VolKoren.tv zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van VolKoren.tv en derden komen verder voor rekening en risico van Abonnee.
Artikel 16 Intellectuele eigendom en zendrechten
1. VolKoren.tv behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 2. VolKoren.tv behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 3. VolKoren.tv beschikt over de benodigde zendrechten om het platform van beeld en geluidsmateriaal te voorzien.
Artikel 17 Privacy en cookies
1. VolKoren.tv hanteert een separaat privacybeleid waarin tevens de omgang met cookies is opgenomen. Om te lezen hoe Volkoren.tv omgaat met Persoonsgegevens en cookies, wordt u verwezen naar deze documenten die beschikbaar zijn gesteld op de website van VolKoren.tv.
Artikel 18 Nieuwsbrief
1. Abonnee kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 2. De nieuwsbrief houdt Abonnee op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen. 3. Abonnee ontvangt de nieuwsbrief per mail. 4. Abonnee kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. Abonnee zal dan geen berichten meer ontvangen.
Artikel 19 Wijziging algemene voorwaarden
1. VolKoren.tv heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. 3. VolKoren.tv zal Abonnee per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat Abonnee op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. 5. Indien Abonnee niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft Abonnee het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VolKoren.tv partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien Abonnee zijn woonplaats in het buitenland heeft. 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 3. Geschillen tussen VolKoren.tv en Abonnee zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
" /> VolKoren.tv

Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 13 juni 2018. Algemene Voorwaarden VolKoren.tv, gevestigd aan Buurserstraat 244 B, 7544RG, te Enschede, ingeschreven als handelsnaam bij de KvK onder nummer 08143058.
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
VolKoren.tv: VolKoren.tv, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08143058.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die VolKoren.tv voor of ten behoeve van Abonnee heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de Service met Abonnee is overeengekomen.
Service: De overeenkomst van Service tot dienstverlening.
Lid: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en Abonnement heeft afgesloten of gaat afsluiten.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen VolKoren.tv en Abonnee.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen VolKoren.tv en Abonnee, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VolKoren.tv, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Abonnee wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden VolKoren.tv en Abonnee in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met VolKoren.tv zijn overeengekomen.
Artikel 3 Service Aanbod en offertes
1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
2. Alle aanbiedingen en/of offertes van VolKoren.tv zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
3. VolKoren.tv kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien Abonnee, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is VolKoren.tv daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VolKoren.tv anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VolKoren.tv niet tot het verrichten van een gedeelte van de Service tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
Artikel 4 Totstandkoming abonnement en proefperiode
1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door Abonnee van de aanbieding en/of offerte van VolKoren.tv.
2. Het is slechts toegestaan om een abonnement af te sluiten indien de Abonnee volgens de wet wordt aangemerkt als meerderjarig.
3. De Abonnee heeft de mogelijkheid om voor twee weken een proefabonnement af te sluiten. Dit kan de Abonnee aangeven tijdens het registratieproces.
4. Het proefabonnement is gratis. Bij aanmelding worden er eenmalige kosten in rekening gebracht van € 0,01 zodat de betalingsgegevens bekend zijn bij VolKoren.tv.
Artikel 5 Duur, omzetting en opzegging abonnement
1. Het proefabonnement van de Abonnee wordt na het aflopen van het proefabonnement van rechtswege verlengt en omgezet in een betaald abonnement voor onbepaalde tijd.
2. Alvorens VolKoren.tv het abonnement verlengt, zal VolKoren.tv aan de Abonnee uitdrukkelijk vermelden dat het abonnement voor onbepaalde tijd wordt verlengd.
3. De Abonnee kan het abonnement te allen tijde per direct opzeggen. In geval van opzegging loopt het abonnement door tot het einde van de maand. Ingeval van opzegging vindt er geen compensatie en/of verrekening plaats.
Artikel 6 Blokkeren en/of beëindigen abonnement
1. VolKoren.tv behoudt het recht om het abonnement te kunnen blokkeren als de betaling uitblijft.
2. Het abonnement en bijbehorende account wordt in ieder geval geblokkeerd of verwijderd wanneer de content en informatie die wordt aangeboden via het platform onrechtmatig verspreid, gedupliceerd, gearchiveerd of te koop aangeboden wordt. Daarnaast is het niet toegestaan om de content bescherming van VolKoren.tv op welke wijze dan ook te omzeilen. Indien dit het geval is zal per direct het account opgeheven worden.
Artikel 7 Wijziging Service
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt VolKoren.tv Abonnee hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
2. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal VolKoren.tv daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal VolKoren.tv proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
3. VolKoren.tv zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan VolKoren.tv kunnen worden toegerekend.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Abonnee en VolKoren.tv zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
Artikel 8 Uitvoering Service
1. De Service van VolKoren.tv is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik en is niet bestemd voor commerciële doeleinden, tenzij er sprake is van een VIP-Koor account zoals beschreven op www.volkoren.tv/word-abonnee.
2. Er wordt op geen enkele wijze een eigendomsrecht overgedragen op de Abonnee. De Abonnee verkrijgt slechts een gebruiksrecht voortvloeiend uit zijn/haar abonnement.
3. VolKoren.tv heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Abonnee verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan Abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan VolKoren.tv.
5. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft VolKoren.tv het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van Abonnee.
6. Het abonnement bevat automatisch een testfunctie. De Abonnee kan ervoor kiezen om zich af te melden voor de testfunctie via ‘mijn account’ en ‘testdeelname’ wijzigen.
Artikel 9 Honorarium
1. Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW, transactiekosten, eventuele kosten die voortvloeien uit het gebruik van de service en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
2. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van VolKoren.tv.
3. Van alle bijkomende kosten zal VolKoren.tv tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Abonnee opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door Abonnee kunnen worden berekend.
Artikel 10 Wijziging honorarium
1. Indien VolKoren.tv bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is VolKoren.tv gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
2. Indien VolKoren.tv het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij Abonnee hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan Abonnee de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VolKoren.tv rustende verplichting ingevolge de wet; de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; VolKoren.tv alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
4. Abonnee heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
5. VolKoren.tv zal Abonnee in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. VolKoren.tv zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.
Artikel 11 Betaling
1. Betaling vindt plaats door middel van een maandelijkse automatische incasso op een door VolKoren.tv aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
2. Betaling op basis van factuur achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door VolKoren.tv aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
3. Abonnee is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
4. VolKoren.tv is gerechtigd de in de voorliggende periode geleverde service aan Abonnee te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.
5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Abonnee, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Abonnee is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van VolKoren.tv en de verplichtingen van Abonnee jegens VolKoren.tv onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Indien de Abonnee een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft VolKoren.tv het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is VolKoren.tv bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is VolKoren.tv bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: na het sluiten van de Overeenkomst VolKoren.tv omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Abonnee zijn betalingsverplichting niet zal nakomen; de Abonnee een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft; de Abonnee in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
2. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van VolKoren.tv op de Abonnee onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 13 Overmacht
1. Een tekortkoming kan niet aan VolKoren.tv of Abonnee worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VolKoren.tv geen invloed kan uitoefenen en waardoor VolKoren.tv niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoer belemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door VolKoren.tv in redelijkheid niet van Abonnee mag worden verlangd.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. De uitvoering van de Service geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van Abonnee. VolKoren.tv is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van VolKoren.tv.
2. VolKoren.tv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van Abonnee.
3. VolKoren.tv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VolKoren.tv is uitgegaan van door Abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VolKoren.tv kenbaar behoorde te zijn.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VolKoren.tv of zijn leidinggevende ondergeschikten.
5. Indien VolKoren.tv aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VolKoren.tv beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door VolKoren.tv aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat VolKoren.tv overeenkomstig de verzekering draagt.
6. Abonnee dient de schade waarvoor VolKoren.tv aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan VolKoren.tv te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens VolKoren.tv vervalt binnen één jaar nadat Abonnee bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
Artikel 15 Vrijwaring
1. Abonnee vrijwaart VolKoren.tv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Abonnee toerekenbaar is.
2. Indien VolKoren.tv uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Abonnee gehouden VolKoren.tv zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van VolKoren.tv en derden komen verder voor rekening en risico van Abonnee.
Artikel 16 Intellectuele eigendom en zendrechten
1. VolKoren.tv behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. VolKoren.tv behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. VolKoren.tv beschikt over de benodigde zendrechten om het platform van beeld en geluidsmateriaal te voorzien.
Artikel 17 Privacy en cookies
1. VolKoren.tv hanteert een separaat privacybeleid waarin tevens de omgang met cookies is opgenomen. Om te lezen hoe Volkoren.tv omgaat met Persoonsgegevens en cookies, wordt u verwezen naar deze documenten die beschikbaar zijn gesteld op de website van VolKoren.tv.
Artikel 18 Nieuwsbrief
1. Abonnee kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
2. De nieuwsbrief houdt Abonnee op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
3. Abonnee ontvangt de nieuwsbrief per mail.
4. Abonnee kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. Abonnee zal dan geen berichten meer ontvangen.
Artikel 19 Wijziging algemene voorwaarden
1. VolKoren.tv heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
3. VolKoren.tv zal Abonnee per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat Abonnee op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
5. Indien Abonnee niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft Abonnee het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VolKoren.tv partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien Abonnee zijn woonplaats in het buitenland heeft.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Geschillen tussen VolKoren.tv en Abonnee zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.