Privacybeleid

Tot stand gekomen op 13 juni 2018. VolKoren.tv zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal VolKoren.tv zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.
Artikel 1 Definities
Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Abonnee genoemd.
Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.
Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.
Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten VolKoren.tv die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?
1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die VolKoren.tv aanbiedt.
2. Door VolKoren.tv worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de service waarvoor het abonnement is afgesloten. Deze Persoonsgegevens bestaan uit de NAW-gegevens en adresgegevens, kijkgedrag, contactgegevens en e-mailadres, cookies, IP-adressen en betaalgegevens.
3. Zodra de Abonnee vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon of via de website en/of andere registratiemethode, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
4. VolKoren.tv verzamelt de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
a. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier, het inschrijven op een dienst of het invullen van het registratieformulier;
b. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
c. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden;
d. Een machtiging voor een automatische incasso.
Artikel 3- Omgang met gegevens:
1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door VolKoren.tv. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij VolKoren.tv, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij VolKoren.tv. VolKoren.tv zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.
Artikel 4- Doeleinden gegevens:
1. VolKoren.tv gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van haar diensten en de daarbijbehorende service. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van het aanbieden van de on-demand service via het platform VolKoren.tv.
2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van VolKoren.tv. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van de geboden dienstverlening.
Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:
1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal de duur van het abonnement, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor VolKoren.tv verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. De abonnee beslist zelf wanneer hij/zij het abonnement opzegt of deactiveren. In geval van opzegging zullen nadien de persoonsgegevens verwijderd worden. De Abonnee kan er ook voor kiezen de Persoonsgegevens te laten staan en het account tijdelijk te deactiveren. De Abonnee kan zelf op ieder gewenst moment het account heractiveren of de Persoonsgegevens en het account alsnog verwijderen.
Artikel 6- Beveiliging gegevens:
1. VolKoren.tv treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
2. VolKoren.tv neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.
Artikel 7- Rechten van Betrokkene:
1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van VolKoren.tv kan worden gevergd.
2. De Abonnee kan op ieder gewenst moment VolKoren.tv verzoeken via info@volkoren.tv. om de Persoonsgegevens van de Abonnee te verwijderen.
3. VolKoren.tv biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.
Artikel 8 Testfunctie
1. Ieder abonnement is automatisch aangemeld voor de testfunctie ter verbetering van de service van VolKoren.tv. De informatie die getest en verzameld wordt dienst slechts ter verbetering van de service. Om goed te kunnen testen en de dienst goed te kunnen verbeteren wordt het kijkgedrag gemonitord en geregistreerd.
2. De Abonnee kan zich op ieder moment afmelden van deze testfunctie door naar ‘mijn account’ te gaan en de instellingen voor ‘testdeelname’ te wijzigen.
Artikel 9 Nieuwsbriefsystemen en marketing
1. De Abonnee kan zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief.
2. De nieuwsbrief houdt de Abonnee op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente aanbiedingen en ontwikkelingen.
3. De Abonnee ontvangt de nieuwsbrief per mail.
4. De Abonnee kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Abonnee zal dan geen berichten meer ontvangen.
5. VolKoren.tv. verkrijgt toestemming van de Abonnee om de dienst te mogen plaatsen op social media kanalen en andere marketinggerichte kanalen, tenzij de Abonnee uitdrukkelijk heeft aangegeven dat VolKoren.tv de opgeleverde resultaten niet mag gebruiken of plaatsen.
Artikel 10 Cookies en privacy
1. Bij het bezoeken van onze website kan VolKoren.tv informatie van de websitebezoeker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
2. De informatie die VolKoren.tv verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is VolKoren.tv niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
3. De Betrokkene gaat akkoord dat VolKoren.tv de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.
4. VolKoren.tv behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
Artikel 11- Doorgifte aan derden
1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.
2. VolKoren.tv heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met relevante derde partijen wie toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de dienst.
3. Doorgifte aan derden zal in ieder geval plaatsvinden in het kader van het kunnen aanbieden van de service en het verwezenlijken van het doel van VolKoren.tv.
Artikel 12- Contact en afhandeling klachten
1. VolKoren.tv biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@volkoren.tv.
Artikel 13- Wijzigingen privacybeleid
1. VolKoren.tv behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.
Artikel 14- Toepasselijk recht
1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Overijssel neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.